Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar in Antwerpen. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en intrest te betalen van 1 % per maand, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.

Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20 % met een minimum van 50.00 €, onverminderd de gerecht- en uitvoeringskosten, en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.

Indien de koper geen drukproef gevraagd heef dan beschouwt hij het geleverde drukwerk in orde en kunnen mogelijke drukfouten geen aanleiding geven tot weigering der drukwerken.
Alle klachten dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering. Te late levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
Alleen de rechtbank van Antwerpen is bevoegd.